Ichtiofauna Jezior Soszyckich

Ichtiofauna jezior lobeliowych w Polsce jest bardzo słabo poznana. Ze względu na niewielką wydajność jeziora lobeliowe uznawane są za zbiorniki nienadające się do prowadzenia gospodarki rybackiej, a to z kolei wpłynęło na nieznaczny stan poznania ichtiofauny. Podstawowe informacje dotyczące składu gatunkowego i rybackiego użytkowania zostały zebrane tylko dla ok. 10% jezior lobeliowych. Podobny stan poznania dotyczy ichtiofauny Soszyckich Jezior Lobeliowych, tj. jezior Modre, Pomysko i Obrowo Małe (fot. 1). Ichtiofauna jezior i gospodarka rybacka tych jezior nie były nigdy obiektem specjalistycznych analiz ichtiologicznych. Dane na temat składu gatunkowego ryb pochodziły tylko od dzierżawcy jezior oraz wędkarzy. Informacje te z założenia są niepełne, ponieważ dotyczą przede wszystkim gatunków użytkowanych przez rybaków i wędkarzy. Wcześniejsze relacje wskazywały na możliwość występowania w tych jeziorach obcych gatunków ryb, które ze względu na cykl życiowy i sposób żerowania mogą być zagrożeniem dla naturalnych populacji ryb oraz stanu ekologicznego jezior. W celu weryfikacji występowania obcych gatunków ryb oraz rozpoznania struktury gatunkowej ichtiofauny przeprowadzono odłowy kontrolne (fot. 2). Ryby odławiano w październiku za pomocą dennych i pelagicznych wontonów o zróżnicowanej wielkości oczek (nordyckich). Na podstawie przeprowadzonych odłowów stwierdzono, że w jeziorze Modrym występuje nieliczna populacja karpia (fot. 3), a osobniki występujące w jeziorze osiągnęły duże rozmiary (fot. 4). W pozostałych jeziorach nie odnotowano żadnych obcych gatunków ryb. Generalnie ichtiofauna jezior charakteryzuje się niewielką liczebnością i bogactwem gatunkowym. We wszystkich jeziorach występuje szczupak i okoń, a w jeziorze Obrowo Małe dodatkowo licznie występuje płoć. Prawdopodobnie ten ostatni gatunek występuje w jeziorze w wyniku prowadzonych wiele lat temu zarybień.